Substitució de coberta a l’edifici “El Blat” de Gironella

Detall tècnic del projecte de desamiantat de l'edifici "el Blat" de Gironella.
  • Projecte: desamiantat de coberta a l’edifici “El Blat”
  • Localització: Gironella (comarca del Berguedà)
  • Promotor: Ajuntament de Gironella

Recorda que pots veure alguns dels projectes realitzats a la nostra pàgina de projectes.

L’edifici El Blat, originalment un magatzem de blat i ara teatre, és un equipament municipal de Gironella situat a la Plaça Dr. Armengou que necessitava una descontaminació i renovació de la seva coberta. La coberta de 706m² estava feta de plaques de fibrociment amb amiant, cobertes amb planxes d’acer.

Retirada amb subvenció

Aprofitant les subvencions de retirada d’amiant del 2021, l’Ajuntament de Gironella va sol·licitar un pressupost per aquest projecte. Amb l’ajut concedit, es va elaborar un Pla de Treball Específic segons el RD 396/2006, requerint aprovació de l’autoritat laboral.

Mesures de seguretat implementades

Es van establir mesures de seguretat que van incloure línies de vida i xarxes per a treballs a alçades superiors a 6 metres. Aquestes mesures van garantir un procés segur per l’equip de retirada.

Galeria: elements de seguretat instalats

Procediment de retirada

Es va iniciar el projecte un cop instalats tots els elements de seguretat activa i passiva, amb la retirada de les planxes d’acer, seguida del desmuntatge de les plaques de fibrociment.

Retirada de la coberta d’acer

En primer lloc, es van retirar les planxes d’acer galvanitzat i es van netejar de totes les restes d’amiant que poguessin haver quedat degut al contacte i proximitat amb les plaques d’uralita, i es van emmagatzemar per a la seva futura reutilització per part de l’ajuntament en altre edificis de la localitat que els necessitessin.

Retirada de les plaques de fibrociment

Seguidament, es va procedir al desmuntatge de les plaques de fibrociment. En primer lloc, es van impregnar les superfícies amb una solució aquosa que contenia un líquid encapsulant per evitar l’emissió de fibres d’amiant degut al moviment o a la ruptura d’aquestes.

La tècnica d’encapsulació* va minimitzar l’emissió de fibres d’amiant a l’aire.

* Pots llegir més informació sobre què és un líquid encapsulador al nostre post sobre EPIS i materials per retirar amiant > Líquid Encapsulador

L’aplicació es va fer mitjançant uns equips de polvorització a baixa pressió, evitant que l’acció mecànica de l’aigua sobre les plaques dispersés les fibres de l’amiant a l’ambient. Els treballs van començar per la zona més elevada de la coberta.

A l’hora de retirar el fibrociment, es desmuntaren els enclavaments amb molta cura, de forma manual i procurant evitar l’ús de màquines rotatives o talladores. Posteriorment, es van retirar les plaques amb precaució i es van dipositar sobre un palet amb l’ajuda d’una grua, s’embolcallaven amb les bosses certificades per a amiant segons el reglament (CE) núm. 1907/2006. Es va haver d’anar en compte amb les plaques trencades, i s’havien d’humitejar suficientment amb el líquid encapsulant, dipositant-se després en un sac de residus tipus bigbag especial i degudament etiquetat.

Neteja de la zona

Un cop desmuntades les plaques, es va proicedir a la neteja de tota l’estructura utilitzant un aspirador proveït de filtres especials. Aquests treballs es van realitzar amb l’ajuda de mitjans auxiliars com un camió grua i dues plataformes elevadores com es pot apreciar a les imatges d’aquest article.

Galeria: procediment de retirada

Monitorització

Durant el procés, es van realitzar proves ambientals i personals. Els resultats van ser negatius per a la presència de fibres d’amiant, demostrant l’eficàcia dels protocols aplicats (sobretot l’eficàcia de l’encapsulació).

Nova coberta i instalació fotovoltaica

Finalitzat el desamiantatge, a l’edifici se li va efectuar la instal·lació d’una nova coberta i plaques fotovoltaiques per part d’una altra empresa. Aquesta renovació contribuirà a la sostenibilitat i eficiència de l’edifici.

Pots ampliar informació sobre aquest treball de retirada al blog de notícies de l’ajuntament de Gironella (clic aquí per obrir article).

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català