Cens d’amiant: tot el que necessites saber

Com s'ha elaborat el cens d'amiant de Catalunya, i quines tecnologies s'ha utlitzat per la detecció de residus i planificació de retirades? En aquest article t'ho expliquem tot.

El cens d’amiant és una base de dades obligatòria per als ajuntaments segons la Llei 7/2022 de residus i terres contaminats. En aquesta “base de dades” s’hi han d’identificar les instal·lacions amb amiant del nucli urbà, ja que identificar quins edificis tenen amiant és crucial per a la protecció de la salut pública i la posterior eliminació.

En aquest article veurem què és el cens d’amiant i la seva normativa i regulació.


Legislació vigent sobre el cens d’amiant

La Llei 7/2022 del 8 d’Abril, sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix l’obligatorietat per als ajuntaments d’elaborar un inventari d’instal·lacions i emplaçaments del seu nucli que continguin amiant. Aquest cens ha de ser públic i enviat a les autoritats competents, garantint així una gestió adequada d’aquest material perillós com és l’amiant. A més, la normativa europea també imposa directives en relació a l’amiant i l’asbest.

Llei 7/2022 de Residus i sòls contaminats

La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats preveu l’elaboració d’un cens d’amiant com a mesura fonamental per a la protecció de la salut pública i del medi ambient. Aquesta legislació exigeix als ajuntaments, com hem mencionat anteriorment, fer un inventari detallat d’instal·lacions i emplaçaments del seu nucli urbà que continguin amiant, així com la planificació de la seva retirada de manera eficient i segura.

Fotografia de dos operaris carregant plaques d'uralita en una graua durant el desmuntatge d'un teulat
Retirada de teulada a Gironella

Normativa de la Unió Europea per a l’eliminació de l’amiant

La Unió Europea ha instat els països membres a l’eliminació de l’amiant als edificis públics, reconeixent els riscos significatius per a la salut que implica l’exposició a aquest material cancerigen. Aquesta normativa europea reforça la importància de dur a terme un cens exhaustiu d’amiant i d’implementar mesures efectives per retirar-les i gestionar-les adequadament, en línia amb les recomanacions internacionals en matèria de sanitat i medi ambient. De fet, la normativa europea d’amiant s’ha endurit de forma sustancial els darrers mesos.

Article relacionat: Amiant a Espanya: problemes i mesures per retirar-lo


Consulta el cens d’amiant a Catalunya de forma telemàtica

El cens d’amiant s’elabora com hem dit, a nivell de municipi, i és el municipi qui s’encarrega de transferir les dades a l’organisme directament superior. En el cas de l’estat espanyol, és doncs la comunitat autònoma competent, i per Catalunya, la Generalitat.

Si tens curiositat per fer un cop d’ull al cens d’amiant a Catalunya, en el següent enllaç pots trobar el cens d’amiant elaborat per la Generalitat de Catalunya i en aquest altre enllaç el visor interactiu per a trobar cobertes municipi per municipi.

Cada comunitat autònoma tindrà el seu mètode per a fer el cens i el seu propi visor interactiu, així que pot variar depenent on visquis.

Mapa dinàmic del cens d'amiant del Gencat
Mapa dinàmic del cens d’amiant del Gencat

Fases de l’elaboració del cens d’amiant

Quan un ajuntament elabora un cens d’amiant, els treballs de censat es duen e terme en vàries fases, denominades cens preliminar i cens detallat.

Cens preliminar: tecnologies utilitzades i estimació de la presència d’amiant

La primera fase del cens d’amiant consisteix a fer una anàlisi preliminar mitjançant imatges satelitals per estimar la presència d’aquest material als edificis.

Visor ortofotogràfic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Visor ortofotogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

En el cas de Catalunya, es van utilitzar dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per delimitar àrees que continguessin cobertes de fibrociment. Per accel·lerar el procés s’utilitzen tecnologies avançades com GIS i intel·ligència artificial per identificar àrees amb més probabilitat de contenir amiant, cosa que permet planificar les inspeccions de manera eficient.

Cens detallat: inspecció exhaustiva de materials segons normativa

Un cop completat el cens preliminar, es procedeix a realitzar una inspecció detallada dels materials presents als edificis. Aquesta etapa requereix moltes vegades un desplaçament in-situ per garantir una identificació precisa de l’amiant, evitar falsos positius, detectar elements no detectats de forma automatitzada (per estar coberts de vegetació o pintura) i planificar-ne la retirada de forma segura i eficaç.

Col·laboració ciutadana

Durant l’elaboració del cens es pot contactar a la generalitat mitjançant el formulari de contacte que trobes a la web de l’Oficina Virtual de Tràmits per a informar d’elements amb amiant que són susceptibles de ser afegits al cens.


Solucions tecnològiques per al cens eficient d’amiant

Quines tecnologies s’utilitzen per a elaborar el cens d’amiant? Com s’evalua el risc inherent de cada residu?

Ús de teledetecció i intel·ligència artificial

La utilització de tecnologies com ara la teledetecció i la intel·ligència artificial ha revolucionat i agilitzat la creació de censos d’amiant. Hi ha empreses especialitzades en l’elaboració de censos d’amiant per a diferents administracions, com Agforest, que han implementat eines digitals per agilitzar i automatitzar la identificació de materials amb amiant en edificacions.

La teledetecció mitjançant orto fotografies i imatgeria satelital permet fer anàlisis remotes de l’entorn, mentre que la intel·ligència artificial processa grans quantitats de dades fotogràfiques per identificar possibles àrees de risc sense que sigui un tècnic qui hagi de fer les inspeccions zona a zona.

Visor orto fotogràfic de l'Institut cartogràfic de Catalunya amb capa a color sobre posada amb d'usos de sòl i referència catastral de cada edificiació
Visor orto fotogràfic de l’Institut cartogràfic de Catalunya amb capa d’usos de sòl i referència catastral de cada edificiació. Aquestes dades encara poden ser ampliades amb l’ús de software especialitzat.

Priorització de la retirada en funció del risc potencial i exposició a la població

Un dels avantatges de les solucions tecnològiques al cens d’amiant és la possibilitat de prioritzar la retirada de manera eficient seongs la zona de la que es tracti. Mitjançant anàlisis de risc potencial i exposició a la població, i creuant dades sobre usos del sòl (urbà, industrial…) o densitat de població es poden establir estratègies d’actuació que permetin planificar i prioritzar les retirades d’amiant en àrees amb més perill. Això optimitza els recursos i accelera el procés d’eliminació del material.


Consideracions finals sobre el cens d’amiant

Elaborar un cens d’amiant que permeti planificar la retirada d’aquest element és fonamental per garantir la seguretat i la protecció de la salut pública en relació amb l’asbest. En aquest sentit, els ajuntaments tenen un paper crucial en la planificació i l’execució de la retirada d’aquest material cancerigen. Un cop s’ha elaborat el cens d’amiant, és l’hora de la retirada a través d’una empresa certificada per a retirar amiant.

Retira amiant sempre a través d’una empresa certificada

L’eliminació segura de l’amiant és essencial per prevenir riscs per a la salut de la població. Les malalties associades a aquesta substància perillosa poden tenir conseqüències greus, per la qual cosa és imperatiu actuar amb responsabilitat en la retirada.

RetiradaAmiant.cat està certificada per a retirar amiant de qualsevol tipus i naturalesa, pel que ens podem encarregar de qualsevol tipus de residu d’amiant que puguis tenir a casa o a l’empresa:

I recorda que també tramitem subvencions per a retirar amiant, per a que la teva retirada d’amiant et pugui sortir gratis. Contacta amb nosaltres en el que cas que vulguis retirar amiant a Catalunya i ens posem a treballar en el teu cas.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català