Amiant a Espanya: problemes i mesures per eliminar-lo

Quin és l'abast de les problemàtiques generades per l'amiant a Espanya? Quins plans hi ha en marxa per eliminar-lo i erradicar-lo? En aquest post ho repassem.

La presència d’amiant a Espanya, principalment la majoria en edificis amb alguns anys, encara representa un problema important. Tot i la seva prohibició des del 2002, encara hi ha construccions anteriors a aquesta data que contenen aquest perillós material. L’exposició a l’amiant pot causar greus problemes de salut, com ara càncer de pulmó i mesotelioma.

Per abordar aquesta situació, s’han implementat plans d’eliminació, fins i tot mitjançant subvencions per eliminar amiant, i s’han establert normatives de seguretat estrictes. És fonamental conscienciar sobre els riscos de l’amiant i prendre mesures per eliminar-lo.

En aquest post repassarem la història, estat legal i problemàtica de l’amiant a Espanya.


Història (i prohibició) de l’amiant a Espanya

Uralita i amiant abandonats en jardí

L’ús de l’amiant a Espanya com a material per a una àmplia gamma d’aplicacions a diferents sectors es remunta a inicis del segle XX. El moment àlgid d’ús i desenvolupament de productes derivats de l’amiant es va produir durant la segona meitat i darrer quart del segle XX, des dels anys 60 fins als 80.

No obstant, a mesura que van sorgir evidències dels seus efectes nocius per a la salut, es van prendre mesures per prohibir-ne la utilització. El 2002, es va establir la prohibició total de la utilització i comercialització de l’amiant al país.

El 2006 va sortir a la llum el Reial Decret RD 396/2006 que és la normativa que regula actualment els treballs exposats a amiant.

Tot i la prohibició, molts edificis i elements industrials construïts abans de 2002 encara contenen amiant.

Problemes de salut derivats de l’exposició a l’amiant

L’exposició a l’amiant està associada a malalties greus, com l’asbestosi, el càncer de pulmó i el mesotelioma pleural. Aquestes malalties solen tenir un període d’incubació llarg, cosa que en dificulta la detecció precoç i el tractament efectiu.

És crucial conscienciar sobre els perills de l’amiant i prendre mesures per prevenir l’exposició i reduir el risc de malalties relacionades.

Riscos laborals i normatives de seguretat relacionades

Els treballadors exposats a l’amiant corren un risc significatiu per a la salut. Actualment, és obligatori comptar amb normatives de seguretat per protegir els empleats de l’exposició a aquest mineral carcinògen en el cas de treballar-hi.

A més, hi ha protocols de vigilància i monitorització per a casos d’exposició perllongada (sobretot en treballadors ja jubilats).

Aquestes actuacions compleixen un paper fonamental en la prevenció de riscos laborals i la protecció de la salut dels treballadors.


Identificació i reconeixement de l’amiant

L’amiant és una família de minerals metamòrfics amb textura fibrosa, amb unes característiques úniques que el fan resistent a la calor, foc, químics i electricitat. Per tal d’identificar-ne la presència i prendre les mesures necessàries, és important comprendre les propietats i els tipus d’amiant existents.

Característiques i tipus d’amiant

Hi ha diversos tipus d’amiant, però especialment preocupants són les varietats més perilloses. Aquestes són l’amiant blau (crocidolita) i l’amiant marró (amosita). Aquests dos tipus d’amiant van ser prohibits entre el 1984 i el 1993.

L’amiant blanc o crisotil, àmpliament utilitzat a Espanya, va ser prohibit a partir d’una ordre ministerial del 2001. Això implica que encara hi ha riscos d’exposició a l’amiant a la gran majoria de llocs del país.

Com reconèixer la presència d’amiant a edificis i objectes diversos

La identificació visual de l’amiant a casa és difícil per la seva aparença similar a altres materials fibrosos. Per tant, és fonamental comptar amb l’ajuda de professionals capacitats per fer inspeccions i anàlisis.

Alguns senyals de la presència d’amiant inclouen:

 • la presència de sostres amb plaques de ciment en fibra
 • canonades o baixants antics a façanes, patis interiors o conductes de ventilació
 • revestiments antics a sostres o parets
 • sistemes d’aïllament en calderes i calefaccions antigues (+40 anys)

Si sospites de la presència d’amiant, és important no manipular ni fer malbé el material i buscar assessorament professional.

Per a més informació fes una ullada al nostre post dedicat a com saber si tens amiant a casa.

Mètodes de mostreig, detecció i anàlisi per identificar amiant a Espanya

Per a la detecció precisa de l’amiant, normalment es fa servir l’anàlisi visual i la documentació amb les dades tècniques de l’edifici.

Algunes dades que poden ajudar a identificar amiant o asbest són:

 • Data de construcció de l’edifici
 • Presència o no de les sigles “NT”
 • Documentació tècnica de la construcció

També hi ha mètodes de mostreig i anàlisis específiques complexes que requereixen anàlisis de laboratori. Això comença per la recol·lecció de mostres representatives del material sospitós i la seva posterior anàlisi al laboratori mitjançant tècniques com:

 • microscòpia òptica de llum polaritzada
 • microscopi electrònic d’escombrada

Aquestes anàlisis permeten determinar la presència i la concentració de fibres d’amiant al material, però són mètodes cars de dur a terme.

Paper de les empreses i professionals en la gestió de l’amiant

Les empreses i els professionals involucrats en la construcció i el manteniment d’edificis tenen un paper fonamental en la gestió de l’amiant.

La seva responsabilitat és identificar i avaluar el risc d’exposició a l’amiant, prendre les mesures de seguretat adequades durant les obres i garantir el compliment de les normatives vigents.

A més, tota empresa que treballi amb amiant ha d’estar certificada i comptar amb personal capacitat i format en la manipulació i l’eliminació segura del material.


Mesures i plans d’eliminació de l’amiant

Quines mesures i plans hi ha implementats tant a nivell nacional com europeu per abordar l’eliminació de l’amiant?

Desamiantatge o eliminació d'amiant a Espanya

A nivell nacional: estratègies per eliminar l’amiant a Espanya

Com hem dit anteriorment, la normativa que regula les mesures de seguretat per a treballs exposats a amiant és el RD 396/2006.

No obstant, al nostre país són les autonomies les que tenen transferits els plans i normatives per a l’eliminació de l’amiant a Espanya.

Accions i programes en curs per eradicar l’amiant a Espanya a diferents comunitats autònomes

A Espanya, s’estan duent a terme diverses accions i programes per eradicar l’amiant a diferents sectors, a nivell d’administracions autonòmiques.

Alguns exemples de normatives i programes engegats per diferents autonomies són:

Aquests programes només són alguns exemples que demostren la voluntat de les administracions públiques i altres entitats d’abordar el problema de l’amiant i treballar en la seva eliminació en sectors clau, amb l’objectiu de garantir la seguretat i la salut de la població.

Així mateix, s’han establert mecanismes de coordinació entre les diferents administracions per tal de garantir una gestió efectiva i unificada del problema.

A nivell europeu: normativa europea sobre l’amiant

A nivell europeu, l’ús i la distribució de l’amiant està prohibit des de l’any 2005.

Segons dades de l’oficina estadística Eurostat, el 78% dels càncers classificats com a malaltia laboral els provoca l’amiant.

Comissió Europea

A nivell comunitari s’estan constantment impulsant iniciatives per eliminar completament l’amiant i garantir la protecció dels treballadors.

Per a més informació sobre els perills de l’amiant podeu consultar aquest infogràfic de la Comissió Europea sobre l’amiant i el seu impacte a nivell laboral (en anglès).

Experiències internacionals d’èxit en l’eliminació de l’amiant

Hi ha experiències internacionals d’èxit en l’eliminació de l’amiant que poden servir de referència per a Espanya. Per exemple, Suècia va llançar un massiu i ambiciós programa d’eliminació d’amiant els anys ’80 que va resultar molt efectiu.


Impacte, prevenció i protecció davant de l’amiant

Associacions d'afectats per l'amiant i fons de compensació per a víctimes

Quin impacte té per a les persones l’amiant i com es protegeix la població?

Mesures de seguretat, protocol i protecció per a treballadors exposats a l’amiant

Algunes de les disposicions de seguretat que podem trobar a la normativa que regula la protecció dels treballadors exposats a l’amiant són les següents:

 • Totes les empreses que treballin amb amiant (també les que el retiren) han d’estar registrades a una base de dades RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant).
 • És obligatori fer servir equips de protecció personal (EPP) com mascaretes respiratòries, roba de protecció i guants.
 • L’amiant retirat haurà de ser embalat i identificat correctament per transportar-lo
 • L’amiant només podrà eliminar-se en deixalleries i abocadors autoritzats amb aquesta finalitat i al qual només poden accedir empreses registrades en un RERA.

Importància de la formació i conscienciació sobre l’amiant en diversos àmbits

La formació i la conscienciació són clau per prevenir els riscos relacionats amb l’amiant.

Per exemple, és fonamental proporcionar una capacitació adequada als treballadors, professionals i a la societat en general sobre els perills de l’amiant, la identificació, la manipulació segura i els protocols a seguir en cas d’exposició.

A més, és important promoure la consciència pública sobre la importància de l’eliminació de l’amiant i de fomentar l’adopció de pràctiques segures.

Rol de les administracions públiques en l’eliminació de l’amiant a Espanya

Les administracions públiques tenen un paper fonamental en la prevenció i el control de l’amiant a Espanya.

Actualment, a més de les campanyes i subvencions per a la retirada, les administracions també duen a terme campanyes de sensibilització i educació per conscienciar sobre els perills i promoure una gestió adequada de l’amiant i una eliminació progressiva del residu.


Impacte socioeconòmic i perspectives de futur

Com hem esmentat més amunt, la Comissió Europea calcula que, de tots els tipus de càncers que tenen un origen laboral, el 78% són causats per l’amiant. (Font: Consell Europeu). L’impacte social i econòmic de l’amiant és gran. Vegem per què.

Conseqüències econòmiques i socials de la presència d’amiant a Espanya

La presència d’amiant a Espanya ha tingut greus repercussions tant a nivell econòmic com social.

Costos d’eliminació

En primer lloc, els costos associats a l’eliminació i la gestió segura de l’amiant són significatius, implicant despeses en desmantellament, transport i disposició adequada dels materials contaminats. A més, això pot afectar l’economia local d’empreses i particulars que no es poden permetre assumir aquest cost i han de, o bé viure amb el residu, o esperar que se’ls concedeixi una subvenció. Els treballs poden ser complexos si l’amiant es troba a llocs amb molta concentració d’edificis oa àrees densament edificades.

Costos sanitaris

En segon lloc, l’exposició a l’amiant ha generat un impacte negatiu en la salut de la població i de milers de treballadors, fet que ha portat a un augment dels costos sanitaris i socials. El tractament de malalties relacionades amb l’amiant, com el càncer de pulmó i el mesotelioma, suposa una gran despesa per als sistemes de salut i pot generar conseqüències econòmiques a llarg termini a causa de la discapacitat i la pèrdua de productivitat laboral.

Costos socials

En tercer lloc, a nivell social, la presència d’amiant ha generat preocupació i alarma entre la població, especialment a les comunitats on s’han identificat àrees amb alta concentració d’aquest material. Moltes famílies han perdut éssers estimats per malalties causades per l’amiant, principalment en sectors industrial, ferroviari i de la construcció. Al principi, la manca d’informació i la manca de mesures concretes per abordar el problema va generar por, desconfiança i malestar entre els ciutadans, i va portar a l’aparició de moltes associacions d’afectats per l’amiant.

Reptes i oportunitats en la gestió de l’amiant a nivell nacional

La gestió de l’amiant a Espanya presenta diversos reptes. Per exemple, un dels principals desafiaments és la identificació i registre adequat dels edificis i llocs que contenen amiant a nivell nacional (recordem que ara això es realitza a nivell autonòmic).

Així mateix, la substitució segura de l’amiant de vegades comporta dificultats econòmiques, tècniques i logístiques.

No obstant això, la gestió de l’amiant també ofereix oportunitats per a la rehabilitació d’edificis millorant-ne les característiques, l’aïllament i l’eficiència energètica, aspectes que són cada vegada més importants dins del món de l’edificació.

RetiradaAmiant.cat

Perspectives i projeccions per a l’eliminació total de l’amiant a Espanya

La conscienciació sobre els riscos associats a l’amiant ha augmentat en els últims anys, cosa que ha portat a un compromís més gran a detectar i eliminar l’amiant per part de les institucions i la societat civil. Això requereix un compromís continu per part de les autoritats, així com de la col·laboració i la participació activa de la societat civil i les organitzacions.

Rol de la societat civil i organitzacions en la lluita contra l’amiant

La lluita contra l’amiant a Espanya no sols depèn de les accions governamentals, sinó també de la participació activa de la societat civil i les organitzacions.

En aquest sentit, diverses associacions, sindicats de treballadors i grups d’afectats tenen un paper fonamental en la sensibilització, la denúncia de situacions d’exposició i la demanda de mesures concretes.

El treball col·laboratiu entre els diferents actors socials és essencial per promoure la transparència, la informació i el retre comptes en relació amb l’amiant.

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català