EPIS per retirar amiant: quin material es necessita?

Quins EPIS, maquinària i eines es necessiten per a retirar amiant? En aquest post t'ho expliquem amb tot luxe de detalls.

La normativa requereix que per a la manipulació d’amiant es contacti amb una empresa de retirada d’amiant, i aquesta empresa ha d’utilitzar equips de protecció individual EPIS per retirar amiant per garantir la seguretat dels seus treballadors.

En aquest article, el primer de l’any 2024, descriurem els EPIS per retirar amiant necessaris, la normativa vigent i les mesures de protecció a dur a terme tant individualment com de forma col·lectiva.

Totes les fotos que acompanyen aquest text han estat realitzades durant alguna de les nostres retirades d’amiant.

RetiradaAmiant.cat

No obstant, abans del parlar dels EPIS per retirar amiant, convé recordar que per a retirar amiant és fonamental (i també obligatori per llei) comptar amb professionals homologats i qualificats que treballin per una empresa inscrita al RERA.

Com a resum comentar que:

 • Per a la protecció de les vies respiratòries, s’han d’utilitzar mascaretes per amiant autofiltrants tipus FFP3 (filtre de partícules P3).
 • A més, s’han d’utilitzar granotes de treball d’un sol ús
 • Guants resistents, important per evitar talls durant per exemple la retirada de teulades d’uralita
 • Peücs i botes de seguretat antilliscants.
 • En ocasions, i sempre que s’utilitzin eines especialitzades, també és important comptar amb ulleres de protecció per a realitzar el desamiantat.

Anem a veure la llista completa de materials, eines i EPIS per retirar amiant i una descripció de cada un d’ells.


EPIS per retirar amiant (Equips de Protecció Individual)

La manipulació d’amiant requereix l’ús d’equips de protecció individual (EPIS) adequats per garantir la seguretat dels treballadors. És fonamental seguir la normativa vigent i implementar les mesures de protecció adequades en tot moment.

Mascaretes per amiant categoria FFP3 per a protecció de les vies respiratòries

Les mascaretes són essencials per protegir les vies respiratòries durant la manipulació d’amiant.

És obligatori l’ús de mascaretes autofiltrants FFP3 (filtre de partícules P3) d’un sol ús i que compleixin amb la normativa establerta per evitar la inhalació de les fibres perilloses.

Primer pla d'una mascareta FFP3 penjant al coll d'un treballador que retira amiant
Mascareta categoria FFP3 per a retirar amiant

Granotes d’un sol ús categoria III

Les granotes d’un sol ús són necessàries durant la manipulació d’amiant, ja que ofereixen una barrera de protecció contra les fibres del material.

Aquestes granotes s’han d’ajustar adequadament al cos del treballador i han de complir característiques específiques, com l’absència de costures o butxaques, per evitar la contaminació.

El nivell de protecció de la granota de treball per a retirar amiant ha de ser Categoria III tipus 5/6.

Granota de treball categoria III, on es veu l'etqieuta amb la marca de la granota i les seves especificacions. Categoria III i tipus 5/6.
Etiqueta amb la descripció i categoria de granota de treball per a retirar amiant

Guants resistents

Els guants resistents són fonamentals per protegir les mans durant la manipulació d’amiant. Es recomana utilitzar guants per a treballs pesats, que brinden la protecció necessària contra objectes tallants o punxeguts.

Protecció pels peus: peücs i de botes de seguretat antilliscants

S’han utilitzar peücs de la mateixa categoria que la granota de treball per a la protecció dels peus.

Peücs per a retirar amiant
Peücs per a retirades d’amiant

En el cas de treballs pesants, amb eines o maquinària, és important utilitzar botes de seguretat antilliscants durant la manipulació d’amiant per evitar relliscades i caigudes o danys si alguna peça o eina cau a sobre el peu.

Aquestes botes han de comptar amb reforç a la puntera i la sola, protegint així els peus de possibles accidents causats per la caiguda d’objectes.

Protecció dels ulls: ulleres de protecció de policarbonat

Per protegir els ulls durant la manipulació d’amiant, es recomana fer servir ulleres panoràmiques ergonòmiques fabricades amb policarbonat, especialment durant operacions de tall i quan s’utilitzen eines.

Primer pla de la cara d'un treballador de retirada d'amiant amb la mascareta per amiant, les ulleres de protecció i el conjunt complet d'EPIS per retirar amiant
Operari de retirada d’amiant amb les ulleres de protecció i la mascareta FFP3

Aquestes ulleres han de complir els estàndards de seguretat necessaris per prevenir qualsevol lesió ocular.


Elements no EPI: protecció col·lectiva per als treballadors

A més dels EPIS esmentats, hi ha altres elements addicionals que són fonamentals per garantir la seguretat durant la manipulació d’amiant: els elements de protecció col·lectiva.

Aquests elements són comuns en qualsevol treball que impliqui treballs en altura, com és el cas del desmuntatge de teulats d’uralita.

Arnesos i línies de vida

A l’hora de treballar en altura és imprescindible que els operaris utilitzin arnesos de seguretat i línies de vida per a minimitzar els danys en el cas de caigudes.

Operaris amb arnesos i línies de vida sobre el teulat d'un edifici, i també equipats amb els EPIS per retirar amiant necessaris
Operaris amb arnesos i línies de vida sobre el teulat d’un edifici.

Baranes

Baranes de protecció per a treballs en teulats. A la foto es veuen dos operaris a sobre el teulat d'un edifici
Baranes de protecció per a treballs en altura

Les baranes amb xarxes eviten que les caigudes que es poden produïr siguin fatals o tinguin greus conseqüències.

Xarxes de protecció

Les xarxes de protecció són obligatòries en el cas de treballar en altura, per evitar que, en el cas d’una caiguda d’un operari, aquesta caiguda es tradueixi en lesions personals greus o fatals. Les xarxes de protecció protegeixen l’equip que treballa en la retirada d’una coberta d’uralita.

Xarxa de protecció instalada en edifici per a treballar sobre la coberta
Xarxa de protecció instalada en edifici per a treballar sobre la coberta i evitar danys en cas de caigudes

Altres eines per a retirar amiant: materials i elements de control que es necessiten

La manipulació d’amiant requereix l’ús d’eines especialitzades que permetin fer talls nets i reduir la propagació de les fibres a l’ambient. Aquestes eines són fonamentals per garantir la seguretat dels treballadors i evitar qualsevol tipus de risc per a la salut.

En aquesta categoria hi ha

 • les cabines de descontaminació, que permeten als professionals eliminar les fibres d’amiant dels EPIS un cop acabada la feina
 • eines especialitzades per tallar tubs d’amiant de manera segura i reduir la propagació de les fibres a l’ambient
 • líquid encapsulador per evitar la pols en el cas d’haver de fragmentar peces
 • aparells de medició de partícules d’amiant

L’ús d’aquestes eines especialitzades no només assegura la manipulació correcta de l’amiant, sinó que també contribueix a la prevenció de la dispersió de les fibres a l’entorn. A més, permet agilitzar el procés de retirada i minimitzar el temps d’exposició dels treballadors.

Talladores de tubs d’amiant

Aquestes eines estan dissenyades específicament per tallar els tubs d’amiant de manera segura i eficient.

El seu funcionament permet realitzar talls precisos sense generar pols o enderrocs que puguin contenir fibres d’amiant.

És important utilitzar talladores de tubs d’amiant adequades i seguir les instruccions per minimitzar qualsevol possible risc de generar partícules que es quedin a l’aire.

Com pots imaginar-te, aquesta eina no sempre és necessària, només s’utilitza en alguns casos, com per exemple en el cas de retirada de baixants d’uralita que no es poden desmuntar sense fragmentar.

Baixants de fibrociment després de ser tallats
De vegades és necessari tallar baixants de fibrociment per a manipular-los més fàcilment

Líquid encapsulador per evitar generar pols

En el cas d’haver de realitzar talls o fragmentar restes d’amiant, utilitzem un líquid encapsulador que crea una capa de protecció sobre el material. D’aquesta manera es pot fragmentar la peça de material sense preocupar-se de que alliberi fibres a l’aire.

La fragmentació de peces de vegades és inevitable, com pot succeïr en el cas de retirada de dipòsits d’uralita que estàn a l’interior d’un edifici i no es poden retirar d’una sola peça perquè no passen pels accessos.

Si es necessita líquid encapsulador, per a la seva dispersió s’utilitza un aparell sulfatador/pulveritzador de motxilla.

Aparells de medició de partícules d’amiant a l’aire

Els aparells de medició ambiental de partícules permeten portar un control de la quantitat de partícules d’amiant a les quals han estat exposats els operaris durant la retirada d’amiant.

Hi ha dos tipus d’aparells per a la medició de partícules:

 1. Aparells de medició personal que s’instalen al cos d’un operari. Aquests aparells mesuren la “mostra personal”.
 2. Aparells de medició ambiental que mesuren les fibres en suspensió a l’àrea de treball. Aquests aparells mesuren la “mostra ambiental”.

La instal·lació, posada en marxa i manteniment dels aparells l’ha de fer una empresa certificada en riscos laborals i certificada per a treballar amb mostres d’amiant.

Les mostres dels dos aparells s’envien a laboratori per al seu anàlisis un cop acabada la retirada.

Medició personal

Els aparells de medició personal s’instalen al cos de l’operari i medeixen la presencia de fibres al voltant del cos de l’operari.

L’aparell treballa:

 • durant un màxim de 4 hores
 • té una capacitat d’absorció i anàlisi d’aire de 10 litres/minut
Detall d'un aparell de medició de fibres ambientals d'amiant
Aparell de medició personal de fibres d’amiant
Tècnic amb guants i granota de treball a sobre un vehicle preparant un aparell de medició de fibres d'amiant per a mostra personal
Tècnic preparant un aparell de medició de fibres d’amiant per a mostra personal
Aparell de medició de fibres d'amiant amb el número 46 a la pantalla. El número indica els minuts que ha estat en funcionament
Aparell de medició de fibres d’amiant que ha estat en funcionament durant 46 minuts segons es veu a la pantalla.
Detall de l'interior d'un filtre d'un aparell que medeix fibres d'amiant en suspensió. El tècnic utilitza guants de làtex
Detall del filtre de l’aparell per a la mostra personal
Aparell per a mostra personal instal·lat en un treballador que està equipat amb tots els EPIS per retirar amiant obligatoris
Aparell per a mostra personal instalat en un treballador

Medició ambiental

L’aparell de medició ambiental mesura el número de fibres en suspensió per a tota l’àrea de treball.

L’aparell treballa:

 • durant un màxim de 4 hores
 • té una capacitat d’absorció i anàlisi d’aire de 1.000 litres/minut

En el 99% de les retirades que efectuem la mostra ambiental sempre dona negatiu. Dit d’una altra manera: l’aparell no detecta fibres en suspensió ambientals durant les retirades.

Dutxes de descontaminació

Les dutxes de descontaminació són necessàries per a descontaminar a qualsevol operari especialitzat en la retirada d’amiant que hagi estat efectuant una retirada.

Les dutxes de descontaminació per a treballadors exposats a l’amiant tenen 3 espais:

 • Zona bruta
 • Dutxa
 • Zona neta

D’aquesta manera qualsevol operari que hagi estat efectuant una retirada d’amiant pot estar segur de que quedarà net de fibres d’amiant que puguin estar a la roba.

Dutxa de descontaminació d'amiant a sobre un remolc
Dutxa de descontaminació d’amiant a sobre el nostre remolc de transport

Bosses especials per a residus

Qualsevol residu d’amiant que es retiri s’ha d’identificar amb el logotip del RERA i els símbols de perills corresponents. Hi ha varis tamanys de bosses, que s’adapten a tot tipus de residus.

Bossa de petit tamany amb el logotip del RERA per a residus d'amiant
Bossa de petit tamany amb el logotip del RERA per a residus d’amiant
Bossa de grans dimensions amb el logotip del RERA per a plaques d'uralita de grans dimensions, i treballador equipat amb EPIS per retirar amiant col·locant els residus a dins una bossa
Bossa de grans dimensions per a plaques de fibrociment

Maquinària: grues, vagonetes…

És fonamental comptar amb personal capacitat i entrenat en l’ús de grues i maquinària d’alta capacitat per a treballar en projectes de gran envergadura.

Fotografia d'una vagoneta motoritzada per al transport de grans quantitats de material
Vagoneta motoritzada per al transport de grans quantitats de residus o materials

La correcta elecció i la utilització de les eines especialitzades és clau per garantir una retirada segura i eficient de l’amiant, protegint la salut dels treballadors i de l’entorn.

Camió grua utilitzat per a crear una línia de vida per a un operari.
Camió grua utilitzat per a crear una línia de vida per a un operari.
Grua descarregant plaques d'amiant d'una teulada on apareix un treballador equipat amb EPIS per retirar amiant
Una de les nostres grues descarregant plaques d’amiant d’una teulada per a la seva posterior eliminació.

Conclusions

L’ús EPIS per retirar amiant (Equips de Protecció Individuals) adequats és fonamental per garantir la seguretat dels treballadors durant la manipulació d’amiant i també obligatori per llei.

Aquests equips han de complir els estàndards establerts per la normativa i ser adequats per a la tasca específica. Recorda que retirar amiant pel teu compte és perillós i l’amiant és extremadament tòxic.

Demana pressupost ara

Tenim més de 7 anys d’experiència en la retirada d’amiant, en projectes de qualsevol tipus i envergadura.

Confia en nosaltres per a la teva retirada d’amiant!

Comparteix aquest post:

Últims 5 posts

Serveis

Retira el teu amiant

Estem certificats

Estem certificats per a retirar, transportar i eliminar amiant des de l’any 2015. 

logotip rera amiant català